CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ     loga bila CPTO WEB M

                                                                                                                                 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem uskutečnila Veřejnou architektonickou soutěž o návrh řešení Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO) v areálu kampusu UJEP zadanou formou otevřené soutěže o návrh dle § 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která proběhla v rámci investiční akce s názvem „UJEP – Přípravná fáze novostavby CPTO v kampusu UJEP“, EDS: 133D21W002203, financované MŠMT.

 

"Nová budova CPTO bude nejvýznamnější stavbou doplňující areál kampusu, jedná se o největší investiční akci v historii UJEP, umístění stavby ji předurčuje k reprezentaci kampusu UJEP. Univerzita si byla vědoma toho, že je nutné věnovat zvýšenou pozornost kvalitě architektonického řešení. Proto se vedení rozhodlo jít nikoli cestou běžné veřejné zakázky, ale zvolilo náročnější způsob výběru prostřednictvím architektonické soutěže o návrh, která v ČR nepatří mezi hojně využívané instituty. I proto nás splnění tohoto zadání stálo překonání mnoha nesnází, zejména vytvoření metodiky celého postupu a následně realizaci soutěže, kterou koordinoval a kontroloval silný tým univerzity za pomoci externích odborníků ať již z řad právníků či spolupracovníků České komory architektů, tak i zaměstnanců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Dlouhé měsíce příprav se zúročily a o účast v soutěži projevilo zájem nebývalé množství renomovaných českých a slovenských studií a ateliérů. Odborná porota tak mohla vybírat z 22 kvalitních architektonických návrhů, které nyní veřejnosti představujeme. Vítězný návrh architektonického studia Pelčák a partner, s. r. o., splnil naše očekávání a my věříme, že bude důstojným přírůstkem ústecké architektury a novou tváří kampusu UJEP."

 

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor univerzity, 22. 9. 2015

 

Nová stavba Centra přírodovědných a technických oborů bude vybavena sdílenými výukovými prostory (specializované učebny a posluchárny) umožňujícími zavedení efektivních a progresivních výukových metod, včetně optimalizace zázemí pro vyučující akademické pracovníky. Významnou částí budovy budou i laboratoře pro praktickou výuku odborných studijních programů a vědecké laboratoře se zázemím pro přípravu některých závěrečných prací s vazbou na experimentální výzkum. Laboratoře jako vysoce specializované prostory zajistí podmínky pro činnost výzkumných týmů s vlastním zázemím umožňujícím interní i externí spolupráci s odborníky z oblasti výzkumu a vývoje a rovněž s profesionály z praxe. Vybrané laboratoře budou plnit další nezastupitelnou funkci – funkci sdílených univerzitních laboratoří, které bude využívat více součástí UJEP, zejména Přírodovědecká fakulta (PřF), Fakulta životního prostředí (FŽP), Fakulta výrobních technologií a managementu (FVTM) a Ústecké materiálové centrum (UMC), některé laboratoře budou mít speciální přístrojové vybavení pro spolupráci s aplikační sférou a průmyslovými podniky. Z předpokládané celkové čisté užitné plochy připadá na laboratoře cca 33 % ploch. Kromě poslucháren, seminárních a konzultačních místnosti budou důležitou součástí budovy i další prostory pro zázemí a podporu hlavní činnosti, jako jsou administrativa (děkanát), stravování (menza) a parkovací místa.

Pro výstavbu Centra přírodovědných a technických oborů v kampusu UJEP bylo nutno uvolnit plochu staveniště odstraněním nevyužívaných a nevyužitelných objektů bývalé nemocnice, které se nacházely na ploše budoucího staveniště.

Zájmové území bylo vymezeno následovně: Na západě novou přístupovou komunikací do areálu kampusu, na jižní straně ulicí Klíšskou, vymezení pokračuje areálem kampusu do ulice Pasteurovy, na východní části je omezení tvořeno budovou a pozemky zdravotního ústavu. Výjezd a vjezd do areálu je plánován do ulice Pasteurova na východní straně. Na severní straně se nachází již hotová část kampusu s objekty Multifunkčního centra a budovou rektorátu univerzity.

Plocha řešeného území je 15 581 m2.

Soutěž byla vyhlášena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů.

Pro posouzení návrhů byla jmenována soutěžní porota ve velice silném složení, respektovaní odborníci si zvolili do svého čela ústeckého rodáka, architektka doc. Ing. arch. Jana Jehlíka, místopředsedou poroty pak byl zvolen doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc., děkan Přírodovědecké fakulty UJEP.

JSN Mini template designed by JoomlaShine.com
slot gacor https://hprrov.com/slot-demo/ https://bangsridesa.blorakab.go.id/storage/slot-demo/ https://simpeg.isi.ac.id/slot-gacor/ https://greencampus.uns.ac.id/slot-gacor/ https://bpip.go.id/slot-gacor/ https://jdih-dprd.sragenkab.go.id/v2/slot-gacor/ https://medicinafetalbarcelona.org/slot-gacor/ https://www.fap.mil.pe/slot-deposit-pulsa/ https://www.lalawlibrary.org/slot-deposit-dana/ https://www.sidiap.org/rtp-live-slot/ https://petit-cycliste.com/slot-deposit-pulsa/ https://www.angelsense.com/slot-gacor/ https://www.pilipiuk.com/slot-demo/ https://www.pilipiuk.com/rtp-live/ https://www.fap.mil.pe/toto-macau/ https://redoriente.net/slot-gacor/