Ing. arch. Ivan Matys

Partizánská 7, 921 00 Svätý Jur, Slovenská republika

IČ 119 25 396

Ing. Maroš Mažári

Budovateĺská 2858/101, 058 01 Poprad, Slovenská republika

IČ 328 75 754

MatysKolozsvary

Návrh arch. Matyse a Ing. Mažáriho si vytkl za cíl pokračovat v trendu nahrazování monobloků a monoparků mnohem komunikativnějším a příhodnějším typem rozvolněné zástavby s potencí mikrourbánních prostorů. Zástavba je koncentrovaná ve středu pozemku, kolem ústředního objektu auly jsou rozmístěny univerzitní budovy jednotlivých fakult. Architektonické řešení vychází z orientace jednotlivých budov do světových stran, při různém pootočení reaguje každá budova individuálně, společné črty jsou v negativním náklonu nejvíce prosluněných fasád – sklon o cca 8 stupňů „posouvá“ lokalitu stavby v letním období ze 42. na 50. rovnoběžku. Terasové uspořádání svahovitého terénu umožňuje parkování na terénu, s částečným překrytím pochozími plochami parteru, v návaznosti na převládající směr pěšího provozu v lokalitě univerzitního kampusu. Automobilový provoz je orientován do dvou přístupových bodů, navzájem propojených parkovištěm ve dvou úrovních. Vstupy do budov jednotlivých fakult jsou z úrovně parkingu, v některých případech přes schodiště i v parteru na nižší, resp. vyšší úrovni.

Koncepce provozně dispozičního, konstrukčního, energetického a materiálového řešení objektů vychází z různorodosti v orientaci objektů i z optimálního měřítka objektu vzhledem k požadovanému provozu. Předpokládané počty osob k zatížení jednotlivých komunikačních jader, po podlažích i po samotných objektech, zadávají výchozí předpoklady k jejich dimenzováni i rozvolnění v prostoru kampusu. Na ně je pak navázána celá hierarchie provozů jednotlivých fakult i průřezových prostorů.

Celý návrh ke stažení ve formátu pdf