U Besedy 414/8, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

IČ 183 81 481

01 orez 

Architektura návrhu podle SIALu střízlivě zakládá jasné provozní vazby obdélníkového domu s vnitřním veřejným prostorem. Klade důraz na maximální flexibilitu půdorysu s pevnými jádry, která ponechává prostor pro změny v čase a vývoji oboru i změny v organizaci fakulty. Jasná orientace budovy se dvěma hlavními a dvěma sekundárními jádry pracuje s flexibilním pásem podél fasád domu se smíšeným provozem učeben, laboratoří a kanceláří. Zvolený půdorysný rastr 8,10 x 8,10 m vychází z osvědčeného ekonomického konstrukčního řešení s fasádním rastrem 1,35 m a zároveň vhodného modulu pro podzemní parking pod objektem.

Třípodlažní hmota fakulty je dynamizována artikulací fasád, pevná dvoupodlažní část fasád s okny záměrně levituje nad transparentním parterem.

Provoz CPTO je navržen ve třech nadzemních podlažích, výškový rozdíl pozemku vyrovnává dvouúrovňový parking a na jižní straně do parku umístěná Fakulta životního prostředí. Rozmístění jednotlivých kateder v objektu logicky sleduje umístění katedry chemie a fyziky do 3. NP vzhledem k minimalizaci odtahových tras vzduchotechniky z laboratoří a obtěžování zápachem, 2. NP zahrnuje provoz kateder biologie, geografie, informatiky a matematiky, v 1. NP je navržen stavební program děkanátu s kancelářemi, reprezentačními místnostmi i učebnami, najdeme zde i prostory menzy a bufetu, o podlaží níže počítá návrh se zásobováním stravovací části včetně skladů. Malá aula, servisní prostory a provozy nevyžadující denní osvětlení jsou umístěny do centra dispozice. Provoz Fakulty životního prostředí je soustředěn do dvoupodlažní vysunuté části na jižní straně v podlažích 1. PP a 2. PP, osvětlení umožňuje výškový rozdíl 7,5 m na parcele. Parkovací a zásobovací podlaží ve dvou úrovních zahrnuje stání pro 230 vozidel, využit je stávající vjezd ze západu.

Celý návrh ke stažení ve formátu pdf